Stekkenplek Zwingelspaan
VOGELS in de tuin (BIRDS in the garden)


Vogels de tuin inlokken geeft meestal een heel plezierig gevoel, want komen er veel, dan gaat het waarschijnlijk heel goed met je tuintje. Het zijn over het algemeen ongecompliceerde, klankrijke vriendjes, die weinig beschadigen, voor een hoop leven en muziek zorgen, allerlei insekten opruimen en en passant nog te hooi en te gras voor je zaaien.
Hieronder een lijst van de vogels die de afgelopen 25 jaar in of vlak bij onze tuin werden gezien.
Enkele boeken of naslagwerken over dit onderwerp zijn:
 • Elisabeth de Lestrieux "Vogels lokken in de tuin", uitg. TIRION, Baarn, ISBN 90- 5210-197-3 en
 • Pforr, Linbrunner "Thieme's Vogelatlas, de Europese broedvogels", uitg. B.V. W.J. THIEME & Cie, Zutphen, ISBN 90-03-97113-7
  Allerlei vogeltjes op de voederplank  Pelikaanachtigen
 • Aalscholver (Phalacrocorax carbo))
  Behendig duikende onderwaterzwemmers, die vrijwel op alle meren en langss alle kusten van de wereld voorkomt

  Reigerachtigen
 • Blauwe reiger (Ardea cinerea)
  Zoeken bij voorkeur open waterrijke gebieden in het binnenland en bij de kust

  Eendvogels
  Ganzen
 • Brandgans (Branta leucopsis)
  Trekvogel; zeer plaatselijk met voorkeur voor zoutwatermoerassen en slikken
 • Grauwe gans (Anser anser)
  Trekvogel; leeft bij grotere, stilstaande wateren met uitgestrekte rietbestanden, verlandingsgebieden en mondingsgebieden van rivieren en op weiden en stoppelvelden
 • Kolgans (Anser albifrons)
  Trekvogel; brengt in grote aantallen de winter door op de slikken van het Haringvliet en op open weilanden
  Zwemeenden
 • Wilde eend (Anas platyrhynchos)
  Komt algemeen voor op allerlei binnenwateren, in sloten en op stadsvijvers

  Roofvogels

  »» Sperwer

  Buizerden

 • Buizerd (Buteo buteo)
  De buizerd houdt zich bij voorkeur op in open bosgebieden of boomgroepen met aangrenzende landbouwgrond; zit vaak op palen en takken
  Havikachtigen
 • Sperwer (Accipiter nisus)
  De sperwer maakt laag vliegend jacht op kleine vogels in bossen, parken en tuinen
  Kiekendieven
 • Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
  Zij vliegen laag en speurend boven open moerassen, rietkragen en rietvelden
  Valken
 • Torenvalk (Falco tinnunculus)
  Speuren "wiekelend" hun jachtgebied af, zelfs midden in steden, boven weiden en braak liggende stukken grond

  Kwartels, Patrijzen en Fazanten
 • Patrijs (Perdix perdix)
  De patrijs komt regelmatig voor in open landschappen, vliegt snorrend op gevolgd door een snelle glijvlucht
 • Fazant (Phasianus colchicus)
  Een fazant leeft bij voorkeur in landbouwgebieden met veel bosjes en bomen, langs waters en meren en aan akkers grenzende vochtige bossen

  Kraanvogels en verwante soorten
  Rallen, Waterhoentjes en Koeten
 • Waterhoen (Gallinula chloropus)
  Leeft in oeverbegroeiing van allerlei wateren; voorkeur voor stilstaand water met drijvende planten
 • Meerkoet (Fulica atra)
  Goede duikers, die weinig vliegen; bij gevaar lopen zij slaand met de vleugels over het water om zich in het riet te verbergen; komen voor op alle grote wateren, plassen, meren, grachten en brede sloten

  Steltlopers
  Scholeksters, Plevieren
 • Scholekster (Haematopus ostralegus)
  Bewoner van kusten, droge weilanden, ingedijkt land en rivierdelta's; verschijnt steeds meer in het binnenland langs binnenwateren
 • Kievit (Vanellus vanellus)
  Weidevogel die in heel Nederland voorkomt met voorkeur voor vochtig grasland

  Wulpen en Grutto's
 • Wulp (Numenius arquata)
  Te vinden in veengebieden, moerassen en aangrenzende weilanden en akkers, vooral op zandgrond; ook op modderbanken, bij rivieruitmondingen en langs kusten

  »» Wulp

  Meeuwen

 • Zivermeeuw (Larus argentatus)
  Typische zeemeeuwen, maar ontbreken niet in het binnenland; vormen soms dicht bevolkte kolonies langs de zee, op opgespoten zandvlakten, kwelders en schorren
 • Stormmeeuw (Larus canus)
  Overwegend langs de kust, maar broeden ook in het binnenland; schuwer dan de kokmeeuw, maar laten zich soms 's winters op binnenwateren uit de hand voeren
 • Kokmeeuw (Larus ridibundus)
  Voelt zich thuis bij zout en zoet water; eten behalve natuurlijk voedsel ook afval op vuilnisstortplaatsen en brood; zoeken 's winters de bebouwing om zich te laten voeren

  Duiven
 • Houtduif (Columba palumbus)
  Algemeen voorkomende, inheemse duif; door verstedelijking kwam hij via parken en kerkhoven in menselijke nederzettingen terecht
 • Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
  Hoort thuis in India, maar is een cultuurvolger en bereikt daardoor steeds verder het Westen; nu algemeen in parken en tuinen

  Koekoekvogels
  «« Koekoek

 • Koekoek (Cuculus canorus)
  Broedvogel in allerlei soorten bossen en parklandschappen; tijdens zijn verblijf in ons land is zijn roep regelmatig te horen; laten het uitbroeden en grootbrengen van hun jong over aan kleinere pleegouders

  Uilen
 • Ransuil (Asio otis)
  Heeft lange, beweeglijke oorpluimen. Vliegt met zeer diepe vleugelslag. Zij horen thuis in grote parken, op kerkhoven met veel bomen en in open bossen. Jaagt al in de namiddag, maar meestal in de schemering en 's nachts. Voedt zich eenzijdig met vnl. muizen. Bouwt geen nest, maar nestelt in verlaten nesten van kraaien en eksters.

  Gierzwaluwen
 • Gierzwaluw (Apus apus)
  Zijn in vele steden en dorpen een bekende verschijning; trekken de aandacht door het gemak en de grote snelheid waarmee zij hoog in de lucht -schrille kreten uitstotend- rondvliegen

  »» Grote bonte specht

  Spechtvogels

 • Grote bonte specht (Dendrocopos major)
  Komt voor waar oude bomen staan in dichte en open bossen, parken, lanen en boomgaarden

  Zangvogels
  Leeuweriken
 • Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
  Bewoner van boomloze vlakten, duinen en weiden
  Zwaluwen
 • Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
  Broeden alleen in de omgeving van de mens, vooral in veestallen, onder afdaken, bruggen en in andere ruimten met vrije aan- en afvlucht

  «« Boerenzwaluw

 • Huiszwaluw (Delichon urbica)
  Het halfbolvormige nest wordt gebouwd aan de buitenzijde van gebouwen; algemeen op bouwland en in weiden en dan dikwijls in zwermen
  Piepers en Kwikstaarten
 • Graspieper (Anthus pratensis)
  Zitten zelden op een boom; te vinden op open heidevelden, natte weiden, venen, duinen en moerassige gebieden
 • Gele kwikstaart (Mothacilla flava)
  Sierlijke, snellopende vogeltjes met lange staarten, die hun naam danken aan de gwoonte met de staart te wippen; bewoont vochtige tot moerasige bouw- en weilanden en komt voor bij meren en plassen in het laagland; broedt o.a. op koren- en bietenakkers

  «« Gele kwikstaart

 • Witte kwikstaart (Motacilla alba alba)
  Kwikstaarten zijn niet kieskeurig; komen overal voor, b.v. in parken, bij boerderijen, onder daken, houtstapels, nissen in gebouwen en struiken op oevers
  Spreeuwen
 • Spreeuw (Sturnus vulgaris)
  Leeft in open, boomrijke landschappen met boomgaarden, parken, oude tuinen, lanen enz.; in zomer en herfst vormen zij grote zwermen, die schade kunnen aanrichten aan boomgaarden
  Kraaien en verwante soorten
 • Vlaamse gaai ((Garrulus glandarius)
  Bekende bewoner van dichte bosen met veel onderhout; ook in parken en tuinen met opgaand geboomte; meestal schreeuwen ze, maar ze kunnen goed zingen
 • Ekster (Pica pica)
  Bewoont dichte bossen, open cultuurland met bosjes, heggen, parken, grote tuinen, kerkhoven en lanen; komt ook voor bij boerderijen aan randen van steden en dorpen
 • Kauw (Corvus monedula)
  Zoekt open, parkachtige landschappen met oude bomen in of bij menselijke nederzettingen
 • Zwarte kraai (Corvus corone)
  Meestal alleen of als paar; bewoont bossen, cultuurland met veel bomen, weiland met bosjes of afzonderlijke boomgroepen
  Winterkoningen
 • Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
  Kwiek en behendig vogeltje dat voorkomt in bossen, parken, tuinen met heggen en veel heesters met onderbegroeiing
  Heggemussen
 • Heggemus (Prunella modularis)
  Heel bekend vogeltje in onze tuin; lijkt op de mus, maar heeft een puntiger snaveltje en is veel eenkenniger dan de gewone huismus
  Zangers en verwante soorten
 • Spotvogel (Hippolais icterina)
  Leeft bij voorkeur in vochtige gebieden met hoog struikgewas; bevolkt tunen en kerkhoven vooral als daar vlierbomen staan

  »» Spotvogel

 • Fitis (Phylloscopus trochilus)
  Lijkt sterk op de Tjiftjaf alleen de zang is anders; komt voor in allerlei soorten bos met onderbegroeiing, parken, tuinen en grienden
 • Tjiftjaf ((Phylloscopus collybita)
  Weinig eisend vogeltje, dat voorkomt in allerlei losse boomgroepen met flinke onderbegroeiing b.v. bosjes populieren, elzenbosjes, houtwallen enz.

  «« Goudhaantje

 • Goudhaantje (Regulus regulus)
  Vormen in de winter samen met mezen en boomkruipers rondtrekkende groepen
  Vliegenvangers
 • Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
  Zit vaak rechtop op een dorre tak, paal of draad en maakt daarbij schokkende bewegingen met staart en vleugels; komt voor in allerelei bos, heesters en boomgroepen, tuinen en parken
  Tapuiten en verwante soorten

  »» Gekraagde roodstaart

 • Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
  Komt voor in de nabijheid van de mens in tuinen, parken, kerkhoven en boomgaarden; zit vaak trillend op een paal of dorre tak met een wippende staart
 • Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
  Oorspronkelijk een bergvogel, nu bij huizenblokken en zelfs in de grote stad; zit vaak op een dakvorst met trillende staart
 • Blauwborst (Cyanosylvia svecica)
  Trekvogel die broedt waar het vochtig is en lage vegetatie wordt onderbroken door lage heesters en bomen

  »» Zwarte roodstaart

  «« Blauwborst

 • Roodborst (Erithacus rubecula)
  Ontbreken in geen enkel landschap; in de tuin zijn ze totaal niet schuw en komen regelmatig naar de voedertafel; verdrijven soortgenoten uit hun territorium
  Lijsters
 • Merel (Turdus merula)
  Zeer algemeen; echte cultuurvolger, meestal te vinden in parkachtige landschappen met veel ondergroei, verder in tuinen, parken, polders met rijen bomen enz.

  »» Koperwiek

 • Koperwiek (Turdus iliacus)
  Trekvogel die lijkt op de zanglijster; 's winters in open landschappen met verspreide boomgroepen en boomgaarden waar nog afgevallen fruit ligt
 • Zanglijster (Turdus philomelos)
  Een der beste zangers, die vnl. in de schemering zingt op een hoge uitkijkpost; bewoner van loof- en naaldbossen met onderbegroeiing, parklandschappen, landgoederen, oude tuinen
 • Grote lijster (Turdus viscivorus)
  Broedvogel van grote bosgebieden; ook in parken, grote dorpstuinen, begraafplaatsen, oude boomgaarden enz.
 • Kramsvogel (Turdus pilaris)
  Wintergast, die in groepsverband vaak voorkomt bij boomgroepen, boomgaarden, rijen populieren, kerkhoven enz. met in de buurt grasland en akkers
  Mezen
 • Koolmees (Parus major)
  Weinig schuw, vertoont zich bij ramen of in huis; heeft voorkeur voor loof- en gemengde bossen met veel heesters, parken en tuinen
 • Pimpelmees (Parus caeruleus)
  Heel bekende vogel omdat hij zich dicht bij huizen waagt; handige klauteraar met voorkeur voor niet te dicht loofbos in parken en tuinen; komt overal voor waar boomholten of nestkastjes zijn
 • Staartmees (Aegithalos caudatus)
  Lijkt op een mees met met een lange staart; de kop is zuiver wit. Komt voor in loof- en gemengd bos, parken en tuinen met rijke heesterbegroeing. Leven een groot deel van het jaar in groepsverband en verdedigen dan hun groepsterritorium. Fraaie nesten in de vorm van een buidel vaak in boomgaffels.
  Wevervogels
 • Huismus (Passer domesticus)
  Beperkt zijn leefgebied tot menselijke nederzettingen; meest algemene en talrijkste broedvogel van ons land, die nestelt in allelei spleten in muren en bomen, onder oude dakpannen, in nestkastjes enz.
 • Ringmus (Passer montanus)
  Heeft voorkeur voor cultuurgrond met geboomte, b.v. boomgaarden aan de rand van dorpen, boerderijen en bosjes met struikgewas
  Vinken
 • Vink (Fringilla coelebs)
  Algemene broedvogel van bossen, tuinen, parken, boomgaarden en andere gebieden waar bomen staan

  «« Keep

 • Keep (Fringilla montifringilla)
  Trekvogel die lijkt op een vink; komt voor in landschappen met lichte naaldbossen, berken- of wilgenbossen; 's winters ook in parken, tuinen en op open velden, meestal in zwermen
 • Groenling (Chloris chloris)
  Broedvogel van parken, tuinen, bosranden, heggen, lanen en lichte gemengde bossen
 • Sijs (Carduelis spinus)
  Gedeeltelijk trekvogel van niet te dichte naaldbossen; eten na de broedtijd zaden van elzen, berken en sparren

  «« Sijs

  »» Putter

 • Putter of Distelvink (Carduelis carduelis)
  Cultuurvolger die broedt in de nabijheid van de mens in tuinen en boomgaarden; heeft voorliefde voor vruchtbomen en kastanjes in parken en lanen; zoekt als voedsel graag allerlei zaden van distels
 • Kneu (Carduelis cannabina)
  Leeft 's winters met groenlingen en veldleeuweriken in grote groepen op akkers en grasland; broedt in open land met veel struikgewas, hagen, bosranden, parken en kerkhoven; als cultuurvolger ook in sierstruiken in de tuin
  Groenling en kneu
  Terug naar de hoofdpagina