KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XVI

32866.
waarsch. Cornelis WELLE.
32888.
Jacob Betsmans, schepen Oude Tonge (1542), overl. na 1549, tr.
32889.
Jannetje Jans de BURCHGRAAFFdr.
33128.
Adrijaen Arens HAIJMEETMAN, geb. ca. 1540, verm. als borg voor Cornelis Dimmens in de Oude Oostdijk (1576), verm. in de. reken. polder Oude Nieuwland (1588).
33248.
Lenert Adriaens de SEEUW, koopt tienden van Dirksland (1540, 1555-1556).
33280.
Cornelis Willems DUIJM, koopt tienden van Dirksland (1548-1555).
33300.
Cornelis van DAM, geb. Ouddorp ca. 1550.
34160.
Andries Gerrits, notaris en kerkmr. te Waalwijk, wellicht overl. vóór 1532.
34164.
Thonis Dircks (van CAMPEN), overl. Capelle vóór 18-1-1528 (erfd. 15-3-1529), tr.
34165.
Eeske N.N.
 • ORA Sprang, inv. nr. 45, fol. 115, idem Zuijdewijn inv.nr. 7, fol. 3
34166.
Merten Peters, leeft te Klein-Waspik op een hofstede aan de Heerstr. (1505), heemr. aldr. (1501-1537), heilige geestmr. (1517, 1519, 1528), overl. aldr. vóór 27-10-1541 (erfd.), tr. 2e ca. 1516 Jenneke N.N., overl. na 6-2-1551, tr. 1e
34167.
Adriana Willem STAESdr., overl. vóór 9-10-1515 (erfd.).
 • Hij is waarsch. identiek met Martijn Peter Martijns, die wordt verm. te Klein-Waspik (dec. 1516). Zie ook ORA Klein-Waspik, inv. nr. 3, fol. 80, inv. nr. 11, fol. 4 en 151v-153, inv. nr. 12, fol. 71 en 105, inv.nr. 13, fol. 80v. en inv.nr. 14, fol. 196.
34168.
Gherit SMIT Gheryts, deken van het gilde St. Anna te Capelle (1531), overl. aldr. 1546/1560, tr. 1e N.N., tr. 2e
34169.
Marike N.N.
 • Het echtp. test. aldr. 12-11-1541.
34170.
Hendrick Adriaen Hendrick MAES, overl. Capelle vóór 1549, tr. ca. 1520
34171.
Alitken Huijbrechts, wed. van Reijnert Ghijsbrechts, overl. Capelle 1555.
34172.
Adriaen van WAALWIJCK, overl. Capelle vóór 1524, tr.
34173.
Katherijn N.N., overl. Capelle vóór 1521.
34296.
Jan Giellis van AMMEROEIJEN de OUDE, geb. ca. 1467, gezw. Sprang (1505), overl. aldr. 24-6-1540/7-10-1543, tr. 2e Kathelijn Hendricks, tr. 1e
34297.
Engel Aertsgelden MAES, overl. vóór 10-11-1501.
 • R.A. Sprang inv.nr. 42, fol. 85, 181-188, idem. inv.nr. 44, fol. 45, idem inv.nr. 59 en fol. 67-68.
34300.
Wouter Joosten STOCKMAN, overl. Sprang 1562.
34302.
Wouter Hendriks STOCKMAN alias PRINCEN, geb. Sprang ca. 1500, overl. aldr. 1555, tr.
34303.
Adriaenke Corstiaen Willems, wed. Jan Geldens, overl. Sprang.
34816.
Antheunis van HILTEN d' oude, knape, geb. Sluis 1481, meerderj. (1506), lakensnijder aldr. (1523), hoogbaljuw van Sluis, schepen en kerkmr. aldr., raad en ontvanger van de domeinen van keizer Karel V van Oostenrijk, koning van Spanje; Antheunis overl. Sluis (pest) ca. 20-2-1554, tr. 1e Cathelijne de Deijstere, tr. 2e Anna Doens, tr. 4e 1529 Agnes(e) (Agniete) van den Rijne, wed. van resp. Francois Zeurinck en Jacques de Mil (schepen Brugge 1527; waarsch. hertr. zij met Jan Feburier); Antheunis tr. 3e (huwel. voorw.)
34817.
Monica van der SARE, geb. ca. 1480, wed. N.N., overl. Sluis ca. 15-3-1529/vóór 10-3-1535.
 • Antheunis en zijn vierde vrouw Agnese zijn geportretteerd door de Antwerpse kunstschilder Joos van Cleve (1511-1540). De portretten werden opgenomen in de serie Openbaar Kunstbezit (1967) en zijn (soms) te bezichtigen in het Rijksmuseum Twente te Enschede.
 • Zie voor het huwelijk Antheunis en Monica dossier v. der Sare (C.B.G.), met name Oud Arch. Gent, inv. nr. 330, Staeten van Goederen, dl. 54, fol. 17.
36832.
Jan Floris, geboren Waarder of omgeving daarvan ca. 1510, verm. in de legger van grondeigenaren en gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven (1536) als "Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch."
39936.
Peter GOUT, koopman en herbergier te Buren (1516-1520), wagenmr. van de graaf van Buren (1529), tr.
39937.
N.N.
40896.
Botte Ballings BUMA, bezat in Friesland land in Westergeest (1555).
42304.
Jacob Gerrits van DUIJNE, geb. ca. 1500, eigenaar van een huis en krocht (= akker in de duinen) te Katwijk, kerkmr. Noordwijk (1538), substituut schout en schout der beiden Katwijken en Valkenburg (1544) voor Jacob Symons Schilperoort (nr. 22610), overl. 1553/vóór 1557, tr.
42305.
Rem Martijnsdr.
 • Hij zegelt een charter van het klooster van Rijnsburg (9-6-1544).
42644.
Quirijn Claes, wo. Leiden Zeechersteech (1567), in het leprozenhuis (1578-1581), tr.
42645.
Aefgen Claes, overl. Leiden vóór 30-9-1567 (Akte van transport).
43272.
Hendrick van der MIJL Claesz., heer van Mijl, Dubbeldam en St.-Anthonispolder, daarmee beleend 29-5-1487.
 • Hij verkoopt het ambacht aan Willem Jans van Alblas, schepen en burgemr. van Dordrecht (1496).
43280.
Paul Dirk van MONTFOORT van GROENESTEIJN, tr. ca. 1500
43281.
N.N. RAVESCHOT.
45222.
Hubrecht N.N, tr.
45223.
Machtelt Gerrits PAERT, overl. Scheven. 2-7-1526 (Graf 111 Oude Kerk)
 • Zij vererft het collatierecht en de renten van de vicarie van Ursula, Hubertus, Maria, Petrus en alle Heiligen (kortom de maagd Maria) en dat van St. Anthonius te Scheven. van haar broer, de kindeloos overl. schepen van Den Haag Adriaen Gerrits.
 • Zie ook G.'t Hart "De Oude Kerk te Scheven. etc", Geschiedk. Ver. "Die Haghe" (1960), pag. 16-17.
 • Toenemende onverschilligheid t.o.v. het kerkelijk leven was de oorzaak dat het St. Anthonisgilde al in 1551 geheel verliep.
46500.
Cornelis DOGGERS, tr.
46501.
Ade Adriaans, overl. vóór 10-10-1566; zij tr. 2e Walich Dirks, die voor haar overlijdt.
47280.
Dirck Gerijts, geb. ca. 1500, had bezittingen in het Westambacht van Den Haag, overl. ca. 1560, tr. 2e N.N. (?), tr. 1e ca. 1525
47281.
Agniete Pieters, geb. ca. 1500, overl. ca. 1536.
47282.
Quirijn Pieters.
47746.
Claes Jan Pieters, geb. ca. 1490, wo. te Nieuwerkerck a/d IJssel (11-9-1524), leenman van de helft van het IJsselremeer, overl. vóór 11-8-1571.
47768.
Balten N.N, tr.
47769.
Pietertgen Jans.
47776.
Jan HANNEMAN, geb. Den Haag ca. 1510, behoorde in 1567 tot diegenen die voor het Hof van Holland de eed van trouw aan de koning van Spanje aflegden, raad des konings, raad en rentmr.-generaal van Noord-Holland (1539-1572), rekenmr.-generaal, oppergasthuismr., regent van het St. Niclaasgasthuis (1539), houtvester van de duinen en wildernissen van het Hof van Holland, leenman van Holland (1550), begr. Den Haag (Grote Kerk) 23-4-1573, tr. aldr. ca. 1535
47777.
jvr. Alijt GODSCHALCK Dirks, geb. ca. 1510, begr. Den Haag (Grote Kerk) 27-4-1573.
 • Leenman van Holland (O.V. 1970, pag. 100 en 136) en leenman van de hofstede Altena (GTMWB, jrg. 21, pag. 11).
 • Hij verkoopt zijn huis, erf en boomgaard o.a. grenzend aan het Hof van Wassenaar en het toernooiveld (Kneuterdijk) te Den Haag aan mr. Cornelis Andries van Strijen (G.A. Den Haag, transp.reg., 14-12-1544); volgens dossier Hanneman (brief 10-5-1970) erfde hij het ouderlijk huis, gelegen in dezelfde omgeving, in 1550 van zijn moeder.
47780.
mr. Heijman van de KETEL, griffier van de Rekenkamer (1538), ontvanger van de Staten van Holland (1539-1545), ambachtsheer van Ketel enz. zoals zijn vader (3-10-1550), overl. Den Haag 14-3-1560, begraven in de Hofkapel. Hij was gehuwd met Janna Jan Franckenzoondr., leenvrouwe in Strijen in de "gerechte van Swaluwe buijtendijckx" (1535-1567), dr. van Jan Francken, burgemr. van Dordrecht, maar had een natuurlijke zoon bij
47781.
N.N.
 • Mr. Heijman koopt in 1537 een huis bij de Houtstraat, dat later zijn zoon Johan erfde. In maart 1579 werd er beslag op gelegd, mogel. i.v.m. een boedelscheiding.
 • Tijdgebrek is er de oorzaak van dat deze kwartieren niet beter zijn uitgewerkt.
48800.
Dirk Steffens (OVERKLIFT), overl. Scheven. 1553/1556, tr. vóór 23-11-1540
48801.
Apollonia Gerrits, wed. van Huijbrecht Dirks, overl. Scheven. vóór 10-3-1571.
48802.
Daen Adriaens, stuurman, overl. Scheven. 1572/1578, tr.
48803.
Lijsbeth Reijnen, overl. Scheven. na 7-12-1585.
49730.
Jacob Heijn Sijmons, verm. Sprang (1488-1490).
49860.
Frans Jan Philips, geb. Klein-Waspik ca. 1520, mondig 10-6-1547, heilige geestmr. aldr. (1557), overl. aldr. 1574 (erfd. 22-9-1574), tr. 2e Aentge Jan Matthijs, tr. 1e
49861.
Heesken Jacob Thonis van CAMPEN, overl. Waspik vóór 31-5-1565.
49862.
Aert Peters PAEP, vaartmr. van de Nieuwe Vaart te Capelle (1568), overl. aldr. 1584, tr. 2e N.N., tr. 1e
49863.
Aentken N.N., overl. Capelle vóór 19-12-1568.
49876 = 13500
49952.
Goosen (?) Aerts HOEFNAGEL, tr. waarsch.
49953.
Aentke Driessen.
49986.
Henrick Mathijssoen van GHOERLE, schepen van Diessen, (verm. als kleinzn. van Engelbreen Matthijssoen van den Nuwenhuijsen), tr.
49987.
Lijsbeth Wouters van den NUWENHUIJSEN, geb. ca. 1450.
 • Zij schonk in 1531 de tocht van haar en haar mans goederen aan hun kinderen, onder de conditie: "noch sal zij behouden optie oude stede drie vanden besten oestboomen tot haeren verdoen".
 • Zie voor hen o.a. ORA Hilvarenbeek, inv. nr. 23 fol 15v en fol. 119v
49990.
Henrick Jan Peters op de HAGHORST, schepen van Diessen, overl. 1527/1531, tr.
49991.
Larije Mathijs Bartholomeeus van den NUWENHUIJSEN.
50000.
Adriaen Gerrits OERLEMANS, geb. ca. 1445, had grond en bezittingen te Besoijen en Loon op Zand, wo. Loons Hoekske, overl. Loon op Zand ca. 1506/07 (erfd. 14-2-1507), tr. ca. 1480
50001.
Adriana Heijnric Sijmons, geb. ca. 1458, overl. Loon op Zand vóór 16-3-1513.
 • R.A. Loon op Zand inv. nr. 55, fol. 22 en 54 en R.A. 's-Greveld.-Capelle inv. nr. 32, fol. 16
50008.
Hendrick Baijens.
50012.
Huijbert Adriaens MAET, overl. Klein-Waspik vóór 1534.
50032.
Jan Jans DOLCK de Oude, geb. ca. 1490, wo. op een hofstad aan de Nieuwe Vaart te Capelle, overl. aldr. vóór 16-9-1567, tr.
50033.
Neeltke N.N., verm. Capelle 16-9-1567 (verkoop).
50048.
Adriaen Gerrits de ROIJ, geb. Capelle na 1470, overl. aldr. 1536/37, tr.
50049.
Elisabeth (Lijmoet) N.N..
 • Zij lijftochten elkaar (3-12-1532)
 • Registratie van hun goederen (nov. 1536)
 • Zij nog verm. 8-6-1541
50052.
Jan Reijwaerts van CLOOTWIJCK, geb. ca. 1440, meerderj. (1469), overl. ca. 1528, tr.
50053.
Elisabeth de BORCHGRAEFF.
 • Hij zegelt twee ruggelings geplaatste zalmen met tussen de koppen een kleine "wassenaar" (Charters Altena 30-12-1505).
51264.
Frans Gheerit Franssen BOL.
51464.
Godschalck Jans van OUTHEUSDEN, geb. ca. 1525, overl. Eethen 15-8-1607/1624, tr.
51465.
Neeltgen Jans, geb. ca. 1526 overl. Eethen na 15-8-1607.
 • Zie GTMWB, jrg. 23 pag. 9 vv.
 • Hij was 82 jaar in 1607, zij 81
51776.
Anton (Anthonis) DOYENS, geb. ca. 1430, leenman van de Hofstede Dussen en Meeuwen, met verschillende percelen grond in Babiloniënbroek (14..), beleend door de Heusdense cisterciŽnzer kloosters MariŽnkroon en MariŽndonk; vestigde een Lieve Vrouwen-mis in de kapel op de Hil enz. (zie nr. 25888), overl. na 1471 (getuige te Dordrecht)/vóór 16-7-1505.
 • Zie o.a. O.V. 1978, blz. 346-348
52714.
Eijmbert van Wijck, geb. ca. 1515
 • Een onvolledige genealogie van dit geslacht werd gepubliceerd in GTMWB jrg. 26
55064.
Sebastiaen van den BIESHEUVEL, waarsch. geb. ca. 1510 in de polder Biesheuvel.
55960.
Adriaen Willem Corsten (van Osch), geb. ca. 1500, verm. te Eethen als belendend (20-7-1545), overl. aldr. ca. 1582/vóór 10-3-1583.
56614.
Gerrit Pieters van BOMMEL, overl. Waspik na 1541.
56624.
Jacob Thonis (van CAMPEN), heilige geestmr. Sprang (1549), overl. Zuijdew.-Capelle 7-10-1571/13-3-1578 (erfd.).
 • R.A. Zuijdewijn-Capelle, inv.nr. 11, fol. 26 v. en fol. 50.
56632.
Hendrick Adriaens BACK (DEN OUDEN, geb. ca. 1500, heemr. Capelle (1546-1568), heemr. Zuijdewijn-Capelle (1558-1568), tr. vóór 1556
56633.
Margriet Adriaen Gerits de ROIJ, geb. ca. 1514, overl. 1585 (erfd. 20-2-1586); zij test. 6-4-1569.
56638-56639 = 28310-28311
56720.
Adriaen (van) UIJTHOVEN, geb. ca. 1485, overl. vóór 1575.
56960.
Jan Jacobs SNOUCK, wo. aan het Marktvelt te Gorinchem, secr. Gorinchem en het land van Arkel (1501-1517), heilige geestmr. aldr. (1519-1520), tresoriêumr, tr. vóór 1484
56961.
Margaretha Aert Adriaens.
 • In april 1515 treden Jan Jacobsz. Snoeck en Roelof Melsersz op als testamentaire erfgenamen van Maria Evertsdr Loeff; Op 19-12-1517 deelt Jan Jacobsz Snoeck met zijne zwagers de goederen, nagelaten door zijne schoonouders Aert Adriaensz en Aleyt, alsmede door zijn zwager Heer Adriaen Aertsz, priester; bij die verdeeling verkreeg Jan Jacobsz Snoeck een rentebrief van 7 schilden 's jaars, terwijl bovendien aan zijn zoon Jacop een jaarlijkse rente van 6 Rijnsgulden werd verzekerd; deze Jacop beloofde op 15-4(??) aan zijne ouders levenslang 4 Rijnsgulden maandelijks, welke uitkering, wanneer een hunner zou komen te overlijden, verminderd zou worden tot 3 Rijnsgulden ten behoeve van de langstlevende.
 • N.L. 27 (1909), kol. 42-43.
56964.
Roelof Peters (?) van DALEM, verm. 1436-1442, tr.
56965.
N.N. Walravendr. van ASPEREN van VUEREN.
58000.
Hubert Jans van EIJCK, geb. Waddinxveen ca. 1530, schout van Groenswaart en Peulyen (1558), schout van Huybertsgerecht en Snijdelwijk (1561), later baljuw van Huybertsgerecht, overl. Waddinxveen 10-2-1591, tr. 2e Emmitgen Crijnen van der Neut, tr. 1e
58001.
Anna Adriaens, overl. vóór 1574.
58002.
Jan Cornelis de WIT, regelmatig schout van Moordrecht 1564-1626, tr.
58003.
N.N.
58308.
Benjamin Cornelis, te Streefkerk, tr. ca. 1580
58309.
Maritgen Cornelis.
58310-58311 = 14632-14633
58328.
Cornelis Claes CALIS, geb. ca. 1535, stedehouder van Oud-Alblas, overl. aldr. nov. 1612, tr. 2e vóór 22-5-1595 Machtelt Aert Jan Stappersdr., wed. van Reijnier de Donckere, tr. 1e
58329.
N.N.
58330.
Maerten Loureijs, "capiteyn" te Oud-Alblas, overl. na 30-1-1605, tr. 1e Haesgen Pieters, tr. 3e Grietgen N.N., tr. 2e (1e gebod 30-12-1588)
58331.
Maritgen Cornelis, van Oud-Alblas.
58548.
Arnout (Aert) Ockerse, geb. ca. 1498, beleend met de helft van 4 m. en de helft van 8 m. te Oud-Alblas (5-9-1545), gebruikt 15 m. land op de zuidzijde van Alblas (10e penn. 1553), heeft "huijsinge opt dorp Oud Alblas" (10e penning, 1555), overl. ca. 1560/vóór 1561, tr.
58549.
Neeltge N.N., gebruikt 6 m. land in eigendom in het land van Ocker Jans met 11 m. in erfpacht en 12 m. in huur met Ariën Ockers (10e penn., 1561).
59970.
Vincent Feijs, verm. coh. 10e penn. Krimpen a/d IJssel (1553, 1559, 1561)
60080.
Dirck Eeuwouts VERSCHOOR, geb. ca. 1495, gebruiker van ruim 22 m. land te Charlois, schepen aldr. (1543), overl. aldr. ca. 1552.
 • N.L. 1974, kol. 295-357 en O.V. 1996, pag. 330-337.
60084.
Pieter Willem Gerrits (CRANENDONCK), geb. ca. 1500, landbouwer, landgebruiker te Oost-Barendrecht (1543), landgebruiker in Oost- en West-IJsselmonde (ca. 1555), overl. Oost-IJsselmonde kort na 2-6-1557, tr. 1e N.N. Pietersdr., tr. 2e
60085.
N.N., landgebruikster in Oost- en West-IJsselmonde (1557, 1558); zij tr. 2e ca. 1562/70 Bouwen Adriaens (uit Charlois?), landbouwer aan de Hordijk onder Oost-IJsselmonde, zij overl. na 5-6-1598.
 • Pieter Willem Gerritsz gebruikte volgens het kohier van de 10e penning van Barendrecht uit 1542 aldaar 2,5 m. eigen land; in 1543 verkocht Pieter Willemsz land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz borg hem was; rond 1555 gebruikte Pieter Willemsz land te IJsselmonde in het Oost Ambacht en 68 m. in West-IJsselmonde; het huis, dat zijn weduwe bewoonde, behoorde met 3 pond tot de 10 hoogst getaxeerde van het dorp.
 • Bronnen: zie de verdubbelingen van dit kwartier.
60088.
Lenart Joris alias "oude PORRE", geb. ca. 1520, landbouwer te Charlois, koopt tienden aldr. en in de polder Robbenoort (1557-1587), kerkmr. (1587-1588), begr. aldr. (kerk) 1600, tr. 2e Adriaentge Sijmons, die hertr. met Cornelis Willems, tr. 1e
60089.
N.N.
60090.
waarsch. Adriaen Joris, overl. Charlois in of na 1583.
60092.
Lenart Willems (van der SCHOOR).
60416.
waarsch. Ariën Leenderts, schout van Pendrecht 1585 ?
60420.
waarsch. Salomon Jans (Bestevaer), geb. 's-Gravendeel ca. 1531, overl. na 13-12-1617, tr.
60421.
Maritgen Jans (Bestemoer), overl. na 13-12-1617.
60422.
Pleun Aerts SPRUYT, geb. Barendrecht, landbwr. te Oud-Beijerland (1631), nam bestedingen aan van waterwerken, overl. vóór 8-4-1639, tr.
60423.
N.N. Aerts AENDIJK.
60464.
Cornelis Leenderts BRUIJNEN, op 6-4-1589 verkoopt hij als man en voogd van zijn vrouw 2 m. 3 h. lands, minus 3 r. hem aangekomen door het overl. van Marijcken Andries, zijn huisvrouws moeder, tr. vóór 1580
60465.
Jannigje Gerrits.
60500.
Commer Beijens, geb. Poortugaal ca. 1501, leenman van Putten, overl. vóór 9-7-1565, tr.
60501.
Maritge N.N.; zij hertr. Thonis N.N, en wordt als zijn wed. verm. als belend te Hoogvliet 1589.
 • Zie voor de vervolgkwartieren o.a. "De parenteel van Doen Beijensz. etc.", J.J. Vervloet, Rotterdam 1989, N.L. 1945, kol. 134-139 en O.V. 1992, pag. 141-155.
62256.
Cornelis Willems (HOLMAN), geb. Noordeloos (?) ca. 1490.
62530.
Wigger Joris, wo. Capelle a/d IJssel in de Middelmoelenpolder, heemr. aldr. (1553, 1559, 1564-1567), tr.
62531.
Maertje Huijgen, verm. Capelle a/d IJssel verponding (1577) en 100e penn. (1579), begr. aldr. 14-3-1607.
62620-62621 = 16232-16233
62642.
Teunis Cornelis (COYMAN), tr.
62643.
Grietje Aerts.
63104-63105 = 32306-32307
64304.
Joost Floris van WIJTVLIET, wordt 1512 beleend met de hofstede Wijtvliet; draagt zijn bezit over aan zijn kinderen (10-2-1568).
64336.
Jacob Thielmans PIECK, leenman van de Hofstede Uitwijk (27-1-1553), overl. vóór 26-1-1601.
 • Mogelijk is dit kwartier foutief, want uit het leenregister worden de familieverhoudingen niet echt duidelijk.
64360.
Huijbert van KERKWIJCK, geb. omg. Wijk ca. 1520.
64408.
Dirck Dircks de POORTER, geb. ca. 1540, tr.
64409.
N.N.
64432.
Jan Aernout van Wijc die POORTER van GAMEREN, beleend met 7 h. land onder Aalburg (28-11-1478).
64448.
Willem Heijmans van WIJCK, geb. ca. 1475, overl. vóór 20-1-1522, tr. ca. 1500
64449.
Theijns N.N., geb. ca. 1475, overl. na 6-5-1522.
64536.
Wouter Michiels, wo. te Woudrichem, beleend met een Holl. leen aldr. van 8 m. nabij het Craijeveld (1522), overl. 1539, tr.
64537.
Jenneke N.N.
64632.
Jan Adriaens van der STAAL, geb. ca. 1500, onmondig 1513, mondig (18-4-1530), ambachtsheer van Sleeuwijk, leenman van de hofstede Arkel (1513-1533), van de hofstede Altena en de hofstede Werken (1513-1555), overl. 3-10-1554/5-10-1555, tr.
64633.
Rochuske (Nikole) Adriaens van BEAUMONT, geb. Dordrecht ca. 1505, overl. kort vóór 25-10-1564.
 • Op 26-4-1513 wordt hij beleend met de ambachtsheerlijkheid Sleeuwijk en met 9 m. land in de hofstee de Werken en een kamp grond aldr., leeneed door zijn oom, Herbaren van der Staal (GTMWB, 1996, pag. 254 en 1997, pag. 103).
 • Op 18-4-1530 wordt hij beleend met "eenen uijtterwerdt, gelegen in de lande van Althenae, in de ban van Sleewijck, buijtendijcks."; op dezelfde datum draagt hij een waard in Sleeuwijk, strekkende van de molen van de hofstede tot Nieuwenzand, met aanwerp en toebehoren over aan Hubert van Houweningen Herbarens (GTMWB, 1996, pag. 255-256).
 • Zij wordt beleend met de 9 m. in de Wercken en het kamp aldr. (10-5-1555), waarna zij het hele leengoed overdraagt aan Jan Schellaert (24-12-1557).
64928.
Aert Vranckensoen (van den HEUVEL), waarsch. afkomstig uit Gorinchem, overl. vóór 1540, tr. ca. 1525
64929.
N.N. Zij tr. 2e ca. 1540 Gherit Hermanssoene.
65138 = 32304
65376.
Adriaen Gerrits, overl. ca. 1602, pachtte 16 m. van het weeshuis van Dordrecht voor zijn zoon Barend Adriaen Gerrits.
65378-65379 = 62642-62643


Generatie XVII

65776.
Betsman Doens, schout van Oude Tonge (15-2-1512), tr.
65777.
Aechtgen ZUIJSdr. van LUETWIJFF. Zij hertr. Joost Ruijchrock de Jonge.
 • Hoge Raad v. Holl. en Zeel., nr. 10 (II), rekesten (1-5-1603).
68334.
Willem Staeszoon, overl. Klein-Waspik 1508.
68336.
Gheryt SMIT, overl. Klein-Waspik vóór 26-11-1519, tr.
68337.
Margriet N.N.. Zij tr. 2e Jan Embrechts.
 • R.A. Kl.-Waspik, inv.nr. 11, fol. 241.
68340.
Adriaen Hendrick Willems, geb. ca. 1470, tr.
68341.
Juetken N.N., wed. van Peter van Bommel.
68592.
Gielis Janssoen van AMEROEIJEN, geb. ca. 1442/45, wo. op een hofstede in de Hoefslach te Sprang, heemr. aldr. (1475-dec. 1509), gezworene aldr., kerkmr. (1499), overl. aldr. vóór 25-6-1525, tr.
68593.
Lucia Ariëns Jans, lijftocht (24-10-1508), overl. aldr. ca. 1530 (erfd. 1531).
 • GTMWB jrg. 21, pag. 266; hij verwierf bij erfd. te Sprang een erf 3 akkers breed, een half geseet en 3 akkers aan de Oudestr. (1481).
 • Zij geeft als weduwe op 25-6-1525 "de helft van den geloect" aan haar dochter Beatrijs; erfd. van Lucia met haar 6 kinderen 1530/31.
68600.
Joost Wouters STOCKMAN, gezw. Sprang (1529-1530), heemr. (1546), tr.
68601.
Geertruijd Corstaens.
68604.
Henrick STOCKMANS Dircks, overl. Sprang 1526, tr.
68605.
Heinric Jan Heijn Sijmonsdr.
68606.
Corstiaen Willem Corstiaens, geb. Sprang ca. 1480, heemr. aldr. (1543-1547), tr.
68607.
Lijsbeth Hendricks LOEFF, overl. Sprang 1549.
69632.
Aernoult van HILTEN alias "de SMET", geb. ca. 1450, zilversmid te Sluis, wo. St. Annastr., bezat huizen te Sluis en enkele hypotheken op kerkel. instellingen, overl. aldr. vóór 1506, tr.
69633.
Johanna (Tanne) N.N., overl. Sluis 7-2-1493.
69634.
Joos (Josse) van der SARE, geb. ca. 1450, gegoed onder Bursbeke, schepen Gent (1498), lid van de commissie ter vernieuwing van de magistraat (1500), leeft nog 13-3-1526, overl. vóór 7-3-1527, tr. (huwel. voorw. wedemaand 1517)
69635.
Anna DONNAES, verm. Brugge (13-3-1526), overl. 7-3-1527/17-2-vóór 1535.
 • Zie voor hen en hun voorgeslacht Gaillard "Bruges et le Frank", 1857, dl. I, pag. 130, dl. II pag. 417-418.
79872.
Dirk Peters GOUT, koopman en herbergier bij het veer in Beusichem in het graafschap Buren (1482-1483), tr.
79873.
N.N., verm. als wed. in 1518.
81792.
Balling Sijes BUMA, gegoed te Westergeest (1543), overl. vóór 1572.
86544.
Claes Heijnricks alias "Claes Paep Heijn", heer van Mijl, Dubbeldam en St.-Anthonispolder, week uit naar Breda i.v.m. de Hoekse- en Kabeljauwse twisten (1462).
90446.
Geryt Jans PAERT, notabele te Scheven., bezat landerijen te Zuidwijk (charters 1462-1473), fundeert te Scheven. een vicarie op het altaar van St. Ursula, St. Petrus, St. Hubertus en alle Heiligen en een op het altaar van St. Theobald, overl. vóór 29-5-1486, tr.
90447.
Adriana Gerrits, overl. na 29-5-1486.
94562.
Pieter Jacobs, tr.
94563.
Marijtje Claer (DOES).
95492.
Jan Pieters, te Nieuwerkerck a/d IJssel, geb. ca. 1460, leenman van de helft van het IJsselremeer (1522), overl. vóór 11-9-1524.
 • Het Iselremeer was gelegen aan het noordeinde van het ambacht Capelle, ten westen van de Kerklaan.
95552.
Pieter HANNEMAN (VERANNEMAN, ANNEMAN) , geb. Brugge ca. 1460, eerste commissaris der "Camere der Reeckeninge van Hollant" (23-11-1511) als zodanig nog verm. 1514 en 1519; werd beleend met 3 m. land in de Koog van Groot-Oosthuijsen (30-1-1495), met resp. 4 en 7 m. in het ambacht van Maasland (14/19-4-1496), beleend in Kennemerland (nov. 1507), beleend met de helft van 16 m. weiland in Tedingerbroek in het ambacht van Soeterwoude (1511), octrooi om over zijn goederen te mogen beschikken nov. 1523, een van de stichters van het St.-Laurensbroederschap (Haagse rederijkerskamer), begr. Den Haag (Grote Kerk) 28-7-1525, tr.
95553.
Catharina Jans van WAR(REN) (van WARLANTS), begr. Den Haag (Grote Kerk) 9-1-1545.
 • Hij koopt 11-6/17-7-1500 samen met Karel Grenier, de latere procureur-generaal van Holland, een huis bij de Heulstraat (ter plaatse nu paleis Kneuterdijk); verdeling van het pand 9-12-1500 (Pieter de oostel. helft); in 1529 loopt nog een proces over het pand voor het Hof van Holland; Pieters deel werd na het overl. van zijn wed. met instemming van de kinderen overgedragen aan Jan Hanneman (nr. 47776).
 • Diende onder heer Claas van Assendelft, ridder (Hof van Holl., sent. 1518).
 • Als eerste commissaris vergezelde hij de rentmr.-generaal bij het plaats vinden van diverse verpachtingen en verkopingen in de domeinen.
 • Zie voor zijn beleningen O.V. 1970, Maasland, pag. 85.
95554.
Dirck GODSCHALCK, rentmr.-generaal van Noord-Holland (1518-1528), overl. 1530.
 • Het rentmeesterschap gaf o.a. jaarlijks recht op een hoet rogge (leenkamer van Holl., nr. 194):
  -1525 Dirck Godschalck bij overgifte van Jan Plumen (Plumeon ?)
  -1530 Alijt Godschalck Dircksdr., hulde door haar voogd Willem Goudt, rentmr.-generaal van Noord-Holland
  -1573 Pieter Hanneman bij doode van Alijt zijn moeder
  -1594 maart Jan Hanneman bij doode van Pieter zijn vader
95560.
bast. mr. Vincent Cornelis (MIJEROP) , tr.
95561.
bast. Maria Jacobs RUYSCH.
Hun kwartieren worden later in een vervolgstaat gepubliceerd op het internet (na 2005).
99460.
Heinric Sijmons, overl. Sprang vóór 1486, tr.
99461.
Marike N.N. overl. Sprang vóór 1486.
99720.
Jan Philip Baijens, geb. Klein-Waspik ca. 1510, overl. aldr. vóór 16-7-1541, tr. ca. 1530
99721.N.N.
99722 = 56624
99724.
Peter Wouters PAEP, verm. Capelle (1527-1540).
99972.
Mathijs Wouters van GHOERLE.
99974.
Wouter Henrick Bartholomeüs van den NUWENHUIJSEN, geb. ca. 1425, watermolenaar te Baarschot (de molen erfde hij van zijn vader), tr. 2e Heijlwich Fyn van der Horst, tr. 1e (de molenaarsdr.)
99975.
Kathelyn Henricks van SPREUWEL uit Esbeek.
 • ORA Hilvarenbeek inv. nr. 24, fol. 31
99982.
Mathijs Bartholomeüs van den NUWENHUIJSEN, geb. ca. 1420, schepen van Hilvarenbeek, Diessen, Westelboers en Diessen (1486), overl. ca. 1490, tr.
99983.
Aleyt Wellen SCILDERS.
100000.
Gerit Jans OERLEMANS, geb. ca. 1395, (Bossche Protocollen, m.b.t. Loon op Zand), gehuwd met Adriana Peter Dirx die Weert (20-6-1430)(/246v.), bezit huis, erf, hof en aangelag op Croenvenne (Craenven) groot een half mudzaad (okt. 1435/sept. 1436) het welk hij verkoopt 28-2-1439 (/183), bezit een huis aan Driemeer op die Vaert (okt. 1437/sept. 1438)(/155v.), verkoopt turf etc. (1-4-1438)(/79), heeft nog een hoeve van 31 bunder aldr. (1438/39)(/137v.) bezit een hoeve groot 7 bunder aan het Loenremeer aan die Meerdijck aldr. (okt. 1451-sept. 1452)(/79v.), overl. na 1471/sept. 1472(/337), tr.
100001.
Adriana Peter Dirx die WEERT, geb. ca. 1395, overl. na 20-6-1430.
100002-100003 = 99460-99461
100104.
Reijwaert (Reijmbert) Adriaens van CLOOTWIJCK, geb. ca. 1415, overl. vóór 1465, tr.
100105.
Willemke Willems van NEDERVEEN, ex matre Couwenhoven.
100106.
Gerrit Dircks de BORCHGRAEFF, beleend met de "springende tiend" te Almkerk, overl. 1509, tr.
100107.
N.N. van (RIJSWIJCK), dr. van N.N. van Rijswijck en N.N. Ypelaer.
103552.
waarsch. Gerard DOYENS (DOEDIJNS), geb. ca. 1405, leenman Hofstede Dussen (7-4-1469), wanneer hij een half huis en 12 m. land overdraagt gelegen te Muilkerk, schepen Woudrichem (2-5-1473), tr. 2e waarsch. N.N., tr. 1e
103553.
Machteld N.N., verm. 7-4-1469.
 • Zie O.V. 1978, pag. 360 en GTMWB jrg. 25, pag. 1-2
111920.
Willem Corsten, geb. ca. 1470, verm. in de belendingen van Eethen (19-10-1549).
113248-113249 = 34164-34165
113264.
Adriaen Jans BACK, wo. op een hofstede te Capelle, overl. aldr. 1535, tr. 2e Aleijt Janse van den Heuvel, tr. 3e Dingena N.N., tr. 1e
113265.
N.N.
113266-113267 = 50048-50049
113920.
Jacob Hendricks SNOUCK, laagdijkheemraad van den Lande van Arkel, wellicht secretaris van Gorinchem, overl. Gorinchem 29-5-1466, tr.
113921.
Maria Everts LOEFF, overl. Gorinchem ca. april 1515.
113922.
Aert Adriaens, overl. vóór 1517, tr.
113923.
Aleyt N.N., overl. vóór 1517.
113928.
bast. Peter Roelofs van DONGEN, geb. ca. 1440, tr. ca. 1460
113929.
N.N. van DONGEN(?).
 • N.L. 1966, kolom 396
113930.
Otto van ASPEREN van VUEREN, ridder (1383).
116000.
Jan Cornelis van EIJCK, schout Waddinxveen, Groenswaart en Peulyen (1544), tr.
116001.
Ariaentgen N.N.
 • In de kerk van Waddinxveen bezat Jan Cornelis een graf geërfd van zijn grootvader, waarin zijn vrouw werd begraven.
116002.
Adriaen Aelberts, volgens een akte van 1-4-1574.
116004.
Cornelis Daems, schout van Moordrecht (1562), overl. vóór 8-11-1595 (Akte van uitkoop door zijn wed. van zijn landerijen), tr.
116005.
Dirkgen Jans, overl. na 1595.
116660.
waarsch. Lauweris Pieters.
117096.
Ocker Jans, geb. ca. 1470, overl. vóór 12-8-1546.
 • Beleend in Bleskensgraaf met 12 morgen met huijsingen bij overdracht van Matthijs Jacobsz Blaskin (26-4-1529); Oud Alblas Z36 (6 morgen) "Ocker Jansz Lant"; hij bezit ook Z32 en Z35.
120160.
Eeuwout Dirks VERSCHOOR, verm. in de Domeinreken. van Putten als koper koren- en lammertienden (1513-1516, 1524).
120168.
waarsch. Willem Gerrits (CRANENDONCK), geb. ca. 1470, landbwr. hij zou stammen uit het geslacht Cranendonck in de Riederwaard, waarsch. overl. na 25-6-1543.
 • Mogelijk de stamvader van de Cranendoncks in IJsselmonde; in de rekeningen van de Nieuw-Reijerwaard 1521/22 en 1524 aangeslagen voor pacht aan deze dijk aan de noordzijde van de polder, d.i. de Hordijk tussen Nieuw-Reijerwaard en Oost-IJsselmonde.
 • Bronnen: zie bij kwart. 240336 en Kees Jan Slijkerman "Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman", (Rotterdam 1987, Suppl. I Rotterdam 1989, Suppl. II Rotterdam 1992).
120176.
Joris Adriaens, koopt korentienden polder Charlois (1532), eigenaar of pachter van de polders Robbenoort en Hillepolder (1543).
120840.
waarsch. Jan Salomons, verm. Capelle a/d IJssel "bij de Schouw" (1465).
120846.
waarsch. Ariën Leenderts AENDIJK, geb. ca. 1550, schout van Pendrecht (1585-1589), gebruikt 16 m. land aldr.
120930.
Gerrit Adriaens, penningmr. West-IJsselmonde (1548-1558), overl. vóór 13-4-1558, tr.
120931.
Marijchen Andries, overl. IJsselmonde vóór 6-4-1589.
12100.
Beije Doens, heemr. Poortugaal (1538), schepen aldr. (1543-1549), ondertekent de 10e penn. (1543) waarin hij als eigenaar wordt verm. van 9 gem. land in Albrandswaard, 6 gem. land in Hoogvliet en ca. 100 gem. in Poortugaal, overl. aldr. 1549/56, tr. 2e Neeltje Leenderts, verm. 1543 in de 10e penn. van Hoogvliet met 6 gem. 200 r., getaxeerd op 8 pond 10 st. (O.V. 1989, pag. 179-181), zij wo. na 1556 te Den Briel, overl. aldr. na 1561, tr. 1e
12101.
Maritge Claas, geb. ca. 1475, overl. na 1561.
 • Zij wordt met haar echtgen. verm. in de stichtingsakte van haar ouders op een memorie in de kerk van Poortugaal.
125060.
Joris Claes, verm. Capelle a/d IJssel coh. 10e penn. (1543), overl. vóór 1553, tr.
125061.
Miesje N.N. verm. Capelle a/d IJssel coh. 10e penn. (1553, 1561).
125284.
Cornelis Gerrits Thonis (COYMAN), geb. ca. 1540.
128608.
Floris Janszoon van WIJTVLIET, draagt 4 tienden in Waalwijk over (29-12-1470), beleend met 9 gaarden land in Kapelle (12-6-1476), bij dode van zijn vader beleend met de hofstede Wijtvliet (12-6-1484), overl. ca. 1512, tr. vóór 13-6-1505
128609.
Alijt Peeters.
 • Hij lijftocht zijn vrouw Alijt Peeters als hij beleend wordt met de "smalle tienden in Munsterkerk aen de Dussen te weten met verkens, schapen, gansen ende bijen, ende nogh die koorentienden tusschen die Dussen ende die Straet" (Leenregister Eethen en Meeuwen, 13-6-1505)
128672.
Thielman Jacobs PIECK, leenman van de hofstede Uitwijk zoals zijn vader (1556), heemr. Uitwijk (1582), overl. vóór 26-1-1601.
128816.
Dirck Adriaen Kuysten POORTERS, geb. ca. 1505, overl. 20-10-1571/7-4-1575, tr.
128817.
Marie Dercks, geb. ca. 1505, overl. vóór 7-4-1575.
128864.
Aernout Aernts van WIJCK die POORTER, heemr. in het land van Heusden (1452-1462).
128896.
Heijman van WIJCK, geb. ca. 1445.
129072.
Michiel Anthonis Michiel Wouters van EIJNDHOVEN, verm. te Someren en omgeving Eindhoven (1441 en later), tr.
129073.
Lutgard Reijnier Willems.
129264.
Adriaen Claes van der STAAL, geb. ca. 1465, leenman hofstede Werken (beleend met een kamp in de Werken, 10-4-1495), leenman van de hofstede Arkel (1501), overl. vóór 29-4-1513.
129266.
mr. Adriaen Goverts van BEAUMONT "de oude", lid houtkopers- of St.-Nicolaasgilde te Dordrecht (1504), overl. na 24-7-1535, tr. vóór 1500
129267.
Cornele de JODE Vastraeds Aertsdr.
 • In 1507 was hij voogd van de kinderen van Jan Haecz Corneliszoon te Dordrecht.
Ga verder naar Generatie XVIII-XXI
Ga terug naar Generatie XV